klikněte sem.'); } */ /* if ($_GET["include"]=='find_index') { $stranka="http://www.google.com/custom?cof=&domains=www.kasman.sk&sitesearch=www.kasman.sk&q=".urlencode($find_text); //readfile($stranka); echo ' '; //echo ""; die (""); } */ include "../../classes/classes.php"; $obj = new classes(); include_once "config.php"; include_once "uses/functions.php"; $spojenie = MySQL_Connect($dbhost, $dbuser, $dbpasswd) or die("


Docasny vypadok databazy - na oprave sa pracuje. Skuste sa pripojit o niekolko minut neskor."); Mysql_Select_DB($dbname); if ($dbkodovanie!="") {$result=db::exec("set names '$dbkodovanie'");} session_start(); //neprihlaseneho s automatickym prihlasovanim prihlasit: if (($_SESSION["user"]=="") and (isset($_COOKIE['p1'])) and (isset($_COOKIE['p3']))) { $zaznam=RowOfSql("select count(*) pocet from ".$table_prefix."users where name='".$_COOKIE['p1']."' and password='". $_COOKIE['p3'] ."'"); if ($zaznam["pocet"]=="1") { $_SESSION["user"]=$_COOKIE['p1']; setcookie("p1", $_COOKIE['p1'], time()+60*60*24*90); setcookie("p2", "c7a93cf71bda941e1efc45a0b0d488d9", time()+60*60*24*90); setcookie("p3", $_COOKIE['p3'], time()+60*60*24*90); } } include_once "templates/".template()."/head.php"; if (substr($_GET["meno_clanku"], -1)=="/") {$_GET["meno_clanku"]=substr($_GET["meno_clanku"], 0, -1);} $meno_clanku2=$_GET["meno_clanku"]; $meno_clanku2=str_replace("(", "", $meno_clanku2); $meno_clanku2=str_replace(")", "", $meno_clanku2); $meno_clanku2=str_replace("", "", $meno_clanku2); $meno_clanku2=str_replace("", "", $meno_clanku2); $meno_clanku2=str_replace("", "", $meno_clanku2); $meno_clanku2=str_replace("", "", $meno_clanku2); if ($posun_vlavo_id!="") {include "uses/gall_posun_vlavo.php"; } ?>
"; //pustiť užívateľa do danej sekcie, len ak je prihlásený: include "includes/user_login.php"; } else { head("", "", $_GET["include"]); //if ($_GET["include"]!='find_index') {include "includes/".$_GET["include"].".php";} /*else { echo '"; }*/ } } else { include "view.php"; if ($_GET["id_clanku"]!="") { $zaznam=RowOfSql("select name from ".$table_prefix."report_caption where fl_main=1 and report_id=".$_GET["id_clanku"]); head($zaznam["name"]); view($_GET["id_clanku"], '1', $zvyrazni, $pripona); } if (($_GET["id_clanku"]=="") and ($_GET["meno_clanku"]=="")) //ukázať úvodnú stránku { $prikaz = "select value from ".$table_prefix."config where id='uvodna_stranka'"; $vysledok = db::exec($prikaz); while ($zaznam = Mysql_Fetch_Array($vysledok)): $_GET["id_clanku"]=$zaznam["value"]; endwhile; $zaznam=RowOfSql("select name from ".$table_prefix."report_caption where report_id=".$_GET["id_clanku"]); head($zaznam["name"]); view($_GET["id_clanku"], '1', $zvyrazni, $pripona); } if ($_GET["meno_clanku"]!="") { /*$_GET["meno_clanku"]=str_replace(" ", "", $_GET["meno_clanku"]); $_GET["meno_clanku"]=str_replace("\xFF", "", $_GET["meno_clanku"]); //$_GET["meno_clanku"]=str_replace(\xFF, "", $_GET["meno_clanku"]); $_GET["meno_clanku"]=str_replace("\r", "", $_GET["meno_clanku"]); $_GET["meno_clanku"]=str_replace("\ ", "", $_GET["meno_clanku"]); //$_GET["meno_clanku"]=str_replace(\ , "", $_GET["meno_clanku"]); $_GET["meno_clanku"]=str_replace(" ", "", $_GET["meno_clanku"]); //$_GET["meno_clanku"]=str_replace( , "", $_GET["meno_clanku"]); echo $_GET["meno_clanku"];*/ $prikaz = "select report_id from ".$table_prefix."report_caption where ". "upper(name)=upper('".$_GET["meno_clanku"]."') or ". "upper(name)=upper('".utf8_decode($_GET["meno_clanku"])."') or ". "upper(name)=upper('".utf8_decode2($_GET["meno_clanku"])."') or ". "upper(name)=upper('$meno_clanku2') or ". "upper(name)=upper('".utf8_decode($meno_clanku2)."') or ". "upper(name)=upper('".utf8_decode2($meno_clanku2)."')"; //echo $prikaz; $vysledok = db::exec($prikaz); while ($zaznam = Mysql_Fetch_Array($vysledok)): $_GET["id_clanku"]=$zaznam["report_id"]; endwhile; if ($_GET["id_clanku"]!="") { head($_GET["meno_clanku"]); view($_GET["id_clanku"], '1', $zvyrazni, $pripona); } else { head($_GET["meno_clanku"]); echo "Článok ".$_GET["meno_clanku"]." nebol zatiaľ vytvorený.
"; $prikaz="select count(*) pocet from ".$table_prefix."reports_null where name=".db::sql($_GET["meno_clanku"]); $zaznam=RowOfSql($prikaz); if (($zaznam["pocet"]=="0") and (substr($_GET["meno_clanku"], 0, 4)!="http")) { $prikaz="insert into ".$table_prefix."reports_null (name, name_decode, REFERER, USER_AGENT) values (".db::sql($_GET["meno_clanku"]).", ".db::sql(utf8_decode2($_GET["meno_clanku"])).", ".db::sql($_SERVER['HTTP_REFERER']).", ".db::sql($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']).")"; //echo $prikaz; $zaznam=db::exec($prikaz); } else { $prikaz="update ".$table_prefix."reports_null set pocet=pocet+1 where name='".htmlspecialchars(trim($_GET["meno_clanku"]), ENT_QUOTES)."'"; //echo $prikaz; $zaznam=db::exec($prikaz); } /*$post = mail("net@kasman.sk","Článok ".$_GET["meno_clanku"], ''. "Článok nebol vytvorený

". "". "
Článok".$_GET["meno_clanku"]. "
utf8_decode".utf8_decode($_GET["meno_clanku"]). "
utf8_decode 2".utf8_decode2($_GET["meno_clanku"]). "
Aktuálna stránka".$_SERVER["REQUEST_URI"]. "
Prišiel sem z".$_SERVER['HTTP_REFERER']. "
Internetový prehliadač".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']. "
Použiteľné charset".$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET']. "
". "", 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n". 'Content-type: text/html; charset=windows-1250' . "\r\n". "From:stranka@kasman.sk");*/ echo "[Späť]"; //if ($_SESSION["user"]!="") {echo "  [Vytvoriť článok]";} echo "

"; } } } if ($naj_id!="") { echo ' ';} if ($google_analytics!="") { echo ' ';} include "templates/".template()."/foot.php"; foot(); ?>